Abstract CP-149 Table 1
Toxicity%Grade 3%Grade 4
Rash23.33.3
Oromucositis23.33.3
Hypomagnesaemia3.3
Asthenia
Radio dermatitis36.73.3
Dysphagia
Vomiting
Diarrhoea
Lymphocytopenia40.023.3
Anaemia
Thrombocytopenia