Abstract CPC-045 Table 1
BoceprevirTelaprevir
Thrombocytopenia310
Asthenia214
Anaemia210
Skin Lesions9
Pruritus17
Vitreous Detachment1
Pancytopenia 1
Pancreatitis1