de-escalation

  • Do we need to adopt antifungal stewardship programmes?
    Konstantinos Ioannidis, Apostolos Papachristos, Ioannis Skarlatinis, Fevronia Kiospe, Sotiria Sotiriou, Eleni Papadogeorgaki, George Plakias, Vangelis D Karalis, Sophia L Markantonis